O izpitih in zakonodaja

POSTOPEK PRIJAVE IN IZVEDBE IZPITA

IZPITI

Vrste izpitov za upravljanje čolnov

Posamezne vrste čolnov smejo, glede na njihov namen in dolžino, vrsto pogona, moč pogonskega motorja ter območje plovbe, upravljati le usposobljene osebe.

Za usposobljeno osebo šteje, kdor je zdravstveno sposoben in pridobi eno od naslednjih listin:

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki ima

Izpite za upravljanje s čolni lahko opravljajo državljani Republike Slovenije in kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev. Navedena potrdila za upravljanje s čolni se pridobijo z opravljanjem izpita pred izpitno komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

Drugi izpiti, ki se opravljajo pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo so:

Uprava RS za pomorstvo kandidatu določi izpitni rok za opravljanje izpita za voditelja čolna na podlagi kandidatove popolne prijave za pristop k izpitu za voditelja čolna in ga o roku obvesti z načinom obveščanja, ki ga je kandidat izbral na prijavi.

V kolikor kandidat želi, da ga v postopku prijave k izpitu zastopa pooblaščenec mora k prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo. V tem primeru se o izpitnem roku obvesti pooblaščenca po e-pošti.

V kolikor kandidat na Upravo dostavi nepopolno prijavo, mu Uprava določi rok za dopolnitev prijave. Če kandidat prijave v določenem roku ne dopolni z manjkajočimi prilogami, se prijava s sklepom zavrže. S tem je postopek zaključen.

Če kandidat brez opravičljivega razloga k izpitu na dan izpitnega roka, ki mu ga je določila Uprava, ne pristopi, ali brez opravičljivega razloga odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se skladno s tretjim odstavkom 10. člena Pravilnika o upravljanju s čolni šteje, da izpita ni opravil. Glede stroškov izpita se šteje, kot da je izpit opravljal. Kandidat lahko neudeležbo na izpitu opraviči le pisno s potrdilom, ki opravičuje izostanek, pred izpitom. Kot potrdilo, ki opravičuje izostanek od izpitnega roka se šteje zdravniško potrdilo ali potrdilo delodajalca o službeni zadržanosti ali potrdilo pravne osebe, društva, ali druge podobne organizacije, o zadržanosti kandidata na določen izpitni rok. V opravičilu morajo biti navedeni osebni podatki kandidata, razlog in okoliščine zadržanosti na določeni dan izpita, ime in priimek odgovorne osebe, lastnoročni podpis odgovorne osebe in pečat.

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega izmed predmetov, mora za opravo izpita pristopiti k popravnemu izpitu iz tega predmeta.

Kandidat, ki ne opravi izpita iz dveh predmetov, izpita ni opravil. Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko ponovno pristopi k izpitu po preteku 30 dni od dne opravljanja izpita ter mora za ponoven pristop k izpitu podati novo prijavo z vsemi potrebnimi prilogami.

POTEK IZPITA

O poteku izpita se vodi zapisnik. Po končanem izpitu izpitna komisija oceni uspešnost kandidata in jo vpiše v zapisnik. Če se kandidat po opravljenem izpitu z oceno ne strinja, ima pravico do ugovora pri vodji izpitne komisije. Ugovor mora kandidat vložiti pisno v roku 24 ur oziroma najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju izpita, na katerem se ni strinjal z oceno. Izpitna komisija mora odločiti o ugovoru takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni po prejemu ugovora. Izpitna komisija lahko oceno spremeni ali potrdi. V primeru, če se ne da ugotoviti, ali je ocena izpita pravilna, komisija odloči, da se izpit ponovi. Kandidat opravlja ponovljeni izpit na podlagi vloge za pristop k izpitu, zoper katerega je vložil ugovor.

POPRAVNI IZPIT

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega predmeta, ga lahko ponovno opravlja v roku, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od 2 mesecev od dneva opravljanja izpita. Če k izpitu ne pristopi v tem v roku, se šteje, kot da izpita ni opravil. Kandidat, ki ne opravi popravnega izpita, se šteje, da izpita ni opravil v celoti.

Popravni izpit za voditelja čolna je možno opravljati vsako delovno sredo ob 9.30 uri v Kopru, v prostorih Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2. Kandidat, ki želi pristopiti k popravnemu izpitu na delovno sredo lahko pristojbino za pristop k popravnemu izpitu poravna na blagajni Uprave pred izpitom, na dan opravljanja izpita. V tem primeru kandidatu ni potrebno, da se za pristop k izpitu predhodno dogovori z Upravo.