VHF GMDSS

Usposabljanje za upravljanje z VHF GMDSS radijsko ladijsko postajo traja 5 ur, ter dodatno predavanje na katerem utrjujemo pridobljeno snov pred izpitnim rokom (2 uri).

Predavanja so sestavljena iz naslednjih predmetov:

  • Pravila o radijski službi
  • Osnove radiotelefonije
  • Delo na simulatorju VHF DSC

V ceno usposabljanj je vključena priglasitev, strokovna literatura predogled.vhf, predavanja in uporaba ter uporaba simulatorja.

Plačilo: Kotizacija za usposabljanje se poravna 3 dni pred pričetkom predavanj preko UPN obrazca na TRR, s pripisom: VHF GMDSS in termin ter se dokazilo o plačilu pošlje na info@nautica.si kot dokazilo o udeležbi

Termini predavanj VHF GMDSS

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah (v nadaljnjem besedilu: VHF GMDSS postaja), se mora nahajati oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo.

Kandidat, ki želi opravljati VHF GMDSS izpit, mora biti star najmanj 16 let.

IZPIT ZA RADIJSKO POSTAJO VHF GMDSS:

Izpit za radijsko postajo VHF GMDSS se opravlja le v Kopru na sedežu Uprave RS za pomorstvo pred strokovno komisijo (URSP).

Pisna prijava na izpit s prilogami se izpolni ob pričetku usposabljanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo, h kateri se priloži:

– upravna taksa in pristojbina (49,50 €)

– fotografija velikosti, ki je predpisana za potno listino.

Kandidatu, ki je opravil izpit, izda Uprava potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo.

VHF GMDSS izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela:

  • Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin izpitnega programa.
  • Praktični del izpita pa obsega pri predmetu delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju – preverjanje znanja iz oddajanja in sprejemanja signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske in oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.

Kraj in čas opravljanja izpitov:

VHF GMDSS izpit se opravlja samo v Kopru  na URSP po vnaprej določenem izpitnem roku, ki ga izbere stranka – kandidat in na katerega ga, po pooblastilu, priglasi Mare Optimum. Uprava določi končni datum izpita in o tem obvesti pooblaščenca. Mare Optimum stranko – kandidata obvešča o izpitnem roku in o vsem, kar je povezano z usposabljanjem.